دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

سردر دانشگاه تربیت مدرس

9,200تعداد دانشجویان667تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه

لوگو دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس با عنوان جامع ترین دانشگاه تحصیلات تکمیلی در ایران شناخته می شود. این دانشگاه با هدف تربیت کادر هیات علمی آغاز به کار کرد. در حال حاضر ۱۷ دانشکده و ۱۵ مرکز پژوهشی در این دانشگاه فعال هستند.

سال تاسیس: ۱۳۶۰

رئیس فعلی: دکتر محمد تقی احمدی

مراکز پژوهشی و سایر زیرمجموعه‌ها

دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه تربیت مدرس

درخواست عضویت در سازمان

اخبار دانشگاه تربیت مدرس

رشته های دانشگاه تربیت مدرس

نمایش محتویات 102550100جستجو:

گروهرشتهگرایش
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیای سیاسی
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
علوم انسانیعلوم اقتصادیاقتصاد سلامت
علوم انسانیتاریختاریخ ایران بعد از اسلام
علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی
علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی(سیاسی)
علوم انسانیحقوق جزاکیفری و جرم شناسی
علوم انسانیحقوق خصوصیحقوق خصوصی
علوم انسانیعلوم سیاسیاندیشه سیاسی
علوم انسانیعلوم سیاسیمسائل ایران
علوم انسانیمدیریتفناوری اطلاعات
علوم انسانیمدیریتسیاست گذاری علم و فناوری
علوم انسانیمدیریتاستراتژیک
علوم انسانیمدیریتتحقیق در عملیات
علوم انسانیفلسفهمنطق
علوم انسانیفلسفهفلسفه علم
علوم انسانیفلسفهحکمت متعالیه
علوم انسانیفلسفهحکمت مشا
علوم انسانیفلسفه تعلیم و تربیتفلسفه تعلیم و تربیت
علوم انسانیتکنولوژی آموزشیتکنولوژی آموزشی
علوم انسانیروان شناسی عمومیروان شناسی عمومی
علوم انسانیباستان شناسیباستان شناسی
علوم انسانیالهیات و معارف اسلامیعلوم قرآن و حدیث

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه