دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت

10,837تعداد دانشجویان608تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه علم و صنعت

لوگوی دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت در رتبه بندی سال ۲۰۱۶ تایمز، به عنوان بهترین دانشگاه ایران معرفی شد. همچنین این دانشگاه در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ کیو اس، به عنوان دومین دانشگاه کشور معرفی شد. این دانشگاه در حال حاضر شامل ۱۶ دانشکده است.

سال تاسیس: ۱۳۵۹

رئیس فعلی: دکتر جبارعلی ذاکری

نشریات علمی پژوهشی

دانشکده های دانشگاه علم و صنعت

  درخواست عضویت در سازمان

  اخبار دانشگاه علم و صنعت

  رشته‌های دانشگاه علامه طباطبایی

  نمایش محتویات 10253050100جستجو:

  کارشناسیکارشناسی ارشددکتری 
   برنامه ریزی اجتماعی و تعاونارتباطات اجتماعي – گرايش روزنامه نگارياقتصاد نفت و گاز (گرایش های حقوق و قراردادهای نفت و گاز، بازارها و مالیه نفت وگاز)
  الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديثاقتصاد انرژيالهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی
  آمار (تغییر نام یافته به آمار و کاربردها)اقتصاد و تجارت الكترونيكآمار
  حسابداريالهيات و معارف اسلامي – فلسفه و كلام اسلاميآموزش زبان انگلیسی
  حقوق الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامیآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
  روابط عموميانديشه‌ سياسي در اسلامآموزش عالی
  روانشناسيآسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي:  گرايش حرکات اصلاحي (تغییر نام به عنوان: روانشناسی ورزشی)برنامه ریزی درسی
  روزنامه نگاريآمارتربیت بدنی و علوم ورزشی -مدیریت ورزشی ( تغییر نام یافته به مدیریت ورزشی)
  زبان اسپانيائيآمار اجتماعي و اقتصاديترجمه
  زبان چينيآمار رياضيتکنولوژی آموزشی
  زبان روسيآموزش زبان انگليسيجامعه شناسی (گرایش های جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی فرهنگی)
  زبان شناسیآموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان حسابداری
  زبان فرانسه – مترجميآموزش و بهسازی منابع انسانیحقوق خصوصی
  زبان و ادبيات انگليسيبانکداري اسلاميحقوق عمومی
  زبان و ادبيات تركي استانبوليبرنامه‌ريزي آموزشيحقوق کیفری و جرم شناسی(حقوق جزا و جرم شناسی)
  زبان و ادبيات عربيبرنامه‌ريزي توسعه منطقه‌ايحقوق‌بين‌الملل‌عمومي
  زبان و ادبيات فارسيبرنامه‌ريزي درسيرفاه اجتماعی
  زبان و ادبیات اسپانیاییبرنامه‌ريزي رفاه اجتماعيروابط‌بين‌الملل
  زبان و ادبیات آلمانیبرنامه‌ريزي شهريروان شناسی
  علم اطلاعات و دانش شناسيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورش: گرايش تعليم و تربيت اسلاميروان شناسی تربیتی
  علوم اجتماعي-گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي  (تغییر نام به جامعه شناسی)تحقیقات آموزشیروان شناسی وآموزش کودکان استثنایی
  علوم اقتصادي-اقتصاد كشاورزي تربيت بدني و علوم ورزشي: گرايش روانشناسي ورزشيزبان شناسی همگانی (تغییر نام یافته به زبان شناسی)
  علوم اقتصادي – اقتصاد بازرگاني تکنولوژي آموزشيزبان و ادبیات عرب
  علوم اقتصادي – اقتصاد صنعتي توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي زبان و ادبیات فارسی
  علوم اقتصادي – اقتصاد نظري حسابداريزبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
  علوم تربيتي-گرايش تكنولوژي آموزشيحسابداري مديريتزبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی
  علوم تربيتي-گرايش مديريت و برنامه‌ريزي آموزشيحسابرسيسنجش واندازه گیری
  علوم تربيتي-گرايش(آ.پ) پيش دبستاني ودبستاني حقوق ارتباطات علوم ارتباطات
  علوم تربيتي-گرايش(آ.پ) كودكان عقب مانده ذهني حقوق اقتصاديعلوم اقتصادی 
  علوم سياسيحقوق بشرعلوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی

  بدون دیدگاه

  ارسال دیدگاه