۱۲ مؤسسه آموزش عالی ایران در میان مؤسسه‌های برتر جهان در نظام رتبه‌بندی تایوان

۱۲ مؤسسه آموزش عالی ایران در میان مؤسسه‌های برتر جهان در نظام رتبه‌بندی تایوان

بر پایه گزارش سال ۲۰۲۰ میلادی «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، ۱۲ مؤسسه ایرانی در سیاهه ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تربیت‌مدرس، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، شیراز، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، و فردوسی مشهد در میان ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان جای دارند. افزون بر این، فردوسی مشهد نیز در رتبه‌بندی نرمال‌شده بر پایه اعضای هیئت‌علمی در میان ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان جای گرفته است. به گفته دیگر، اگر دستاوردهای پژوهشی نسبت به شمار اعضای هیئت‌علمی سنجش شوند، دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان جای خواهد گرفت.

گرایش این نظام رتبه‌بندی پژوهشی است و دانشگاه‌های بزرگ‌تر بخت بیشتری برای بودن در سیاهه پایانی دارند. «دانشگاه ملی تایوان» برای انتشار سیاهه پایانی ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان از سه شاخص (بهره‌وری پژوهشی، تأثیر پژوهشی، و تعالی پژوهشی) و هشت سنجه (شمار مقاله‌های ۱۱ سال پیش، شمار مقاله‌های سال پیش، شمار استنادهای ۱۱ سال پیش، شمار استنادهای دو سال پیش، میانگین استنادهای ۱۱ سال پیش، شاخص «اچ» دو سال پیش، شمار مقاله‌های پراستناد ۱۰ سال پیش، و شمار مقاله‌ها در نشریه‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش) بهره‌برداری می‌کند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون در این نظام رتبه‌بندی آمده است.

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال ۲۰۲۰ میلادی
نام مؤسسهامتیازکلرتبهملیرتبهجهانیرتبه جهانی نرمال‌شدهبر پایه اعضای هیئت‌علمی
دانشگاه تهران۳۴۱۳۶۴۲۸۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران۳۳.۱۲۴۲۷۲۹۹
دانشگاه صنعتی اصفهان--۶۰۱-۶۵۰۳۶۲
دانشگاه صنعتی شریف--۶۰۱-۶۵۰۳۰۴
دانشگاه تربیت‌مدرس--۶۰۱-۶۵۰۳۷۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر--۶۵۱-۷۰۰۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد--۷۰۱-۷۵۰۵۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی--۷۰۱-۷۵۰۴۹۹
دانشگاه علم و صنعت ایران--۷۵۱-۸۰۰۴۰۸
دانشگاه شیراز--۷۵۱-۸۰۰۴۸۱
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز--۷۵۱-۸۰۰-
دانشگاه تبریز--۷۵۱-۸۰۰۴۳۶
دانشگاه فردوسی مشهد---۴۸۲
جدول ۲. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال ۲۰۲۰ میلادی
نام مؤسسهشمار مقاله‌های ۱۱ سال پیششمار مقاله‌های سال پیششمار استنادهای ۱۱ سال پیششمار استنادهای دو سال پیشمیانگین استنادهای ۱۱ سال پیششاخص «اچ» دو سال پیششمار مقاله‌های پراستناد ده سال پیششمار مقاله‌ها در مجله‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش
د.* تهران۳۴.۲۴۲.۱۲۵.۲۳۴.۶۴۱.۵۴۹.۷۲۳.۴۲۹
د. ع. پ. خ. ب. د. ** تهران۳۲.۹۳۹.۲۲۵.۱۳۲.۹۴۴۵۰.۴۲۳.۵۲۶.۲
د. صنعتی اصفهان--------
د. صنعتی شریف--------
د. تربیت‌مدرس--------
د. صنعتی امیرکبیر--------
د. ع. پ. خ. ب. د. مشهد--------
د. ع. پ. خ. ب. د. شهید بهشتی--------
د. علم و صنعت ایران--------
د. شیراز--------
د. ع. پ. خ. ب. د. تبریز--------
د. تبریز--------
د. فردوسی مشهد--------

* د. کوتاه‌شده «دانشگاه» است.

** ع. پ. خ. ب. د. کوتاه شده «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی» است.

بر پایه گزارش سال ۲۰۲۰ میلادی نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیش‌گام مؤسسه‌های جهان است. سپس، «Stanford University»، «University of Toronto»، «Johns Hopkins University»، «University of London, University College London»، «University of Oxford»، «MIT»، «University of Washington - Seattle»، «University of Michigan – Ann Arbor»، و «University of Pennsylvania» در جایگاه دوم تا نهم این نظام رتبه‌بندی هستند.

سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راه‌اندازی کرده است، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه